İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AYDIN ARSLAN VE ŞİRKETLERİ (Bundan sonra
her ikisi birlikte “AYDIN ARSLAN” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metninde “AYDIN ARSLAN” (Veri Sorumlusu) bünyesinde kişisel verilerin
işlenmesi, gizliliğin, temel hakların ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme
yapılmaktadır.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “AYDIN ARSLAN” tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla
işlenmektedir. Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak
kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve
aktarabilecektir.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?
Veri Sorumlusuna; Hasta sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:
 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
 Talep / Şikayetlerin Takibi
 Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?
Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz,
 Belge Aslı
 Muhasebe Programı
 Talep Formu
 Belge Yönetim Yazılımı
 Özel Entegrasyon Programı
 Yazılım Programı
 E-posta
 Bilgisayar Ortamı
 Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Web Tabanlı Yazılım
 Form Kaydı
 İletişim Formu
 Veri Kayıt Aracı
 El yazısı
 Hard Copy
 www.draydinarslan.com sitesindeki iletişim araçları

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanır. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi,
Kullanılması veya Korunması, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi,
Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin
Yürütülmesi İle Sağlık Hizmetlerinin Planlanması, Yönetimi Ve Finansmanı, Sözleşme İmzalanması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi
ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı
KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına
aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.
 Kişisel Verileriniz: Operasyonel İşlemler, Veri Sorumlusunun Hukuki İş ve İşlemlerinin
Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunum, Veri İşleyenlere İletim sebeplerine
dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Hukuk Müşaviri, Mali
Müşavir, alıcı gruplarına aktarılabilecektir. Açık rıza vermeniz halinde, kişisel verileriniz
sosyal medya hesaplarında paylaşılabileceğinden Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel
Kişileri’ne aktarılabilecektir.

 Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz yalnızca, İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük
sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
 Yurtdışı Aktarım: tarafınızca anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi
halinde, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya
da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve
uygulamalar olduğundan yalnızca ad, soyad, iletişim ve YALNIZCA TALEBİNİZ
OLDUĞUNDA sağlık bilgileriniz anlık iletişim sunucularına aktarılmaktadır. Diğer kişisel
verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır. Açık rıza vermeniz halinde, kişisel
verileriniz sosyal medya hesaplarında paylaşılabileceğinden, sosyal medya hesaplarımıza tüm
gerçek ve tüzel kişilerin erişimin mümkün olması ile sınırlı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz www.draydinarslan.com sitesinden
ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru
belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi
uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir.
Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.
 Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi
talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 KVKK’nın 7’nci Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
 KVKK’nın 11’inci Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme
 Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Ataköy 7-8-9-10.
Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20/1, Ataköy Towers A Blok D: 108, 34158
Bakırköy-İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter
kanalıyla, aydin.arslan@hs03.kep.tr KEP adreslerine veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.
AYDIN ARSLAN